Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 4 – (1) Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar.

(3) Aile hekiminin Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yapmak.

b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek.

c) Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek.

ç) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

d) Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek.

e) Periyodik sağlık muayenesi yapmak.

f) Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak.

g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

ğ) Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.

ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak.

i) Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.

j) Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.

k) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.

l) İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek.

m) Kurumca belirlenen konularda hizmet içi eğitimlere katılmak.

n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları

Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar

Çalışma saatleri

İzinler

Göreve başlayış ve ayrılış

Performans değerlendirmesi

Sözleşmeli aile hekimleri

Sözleşmeli aile sağlığı elemanları

Görevlendirme

Naklen atama

Atama ve nakillere ilişkin sair hususlar

Aile hekimi/aile sağlığı elemanı pozisyonlarının tespiti

Eğitim

Aile sağlığı merkezi

Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları

Aile sağlığı merkezinin teknik donanımı

Aile sağlığı merkezinin oluşturulması

Aile sağlığı merkezinin işletilmesi

Tetkik ve tahlil işlemleri

Sevk evrakı, reçete düzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi

Yetkilendirilmiş aile hekimleri

Tutulacak kayıtlar

Kayıtların tutulma şekli ve muhafazası

Kayıtların devri

Denetim

Eğitim aile sağlığı merkezi ve eğitim aile hekimliği birimi

Eğitim aile sağlığı merkezinin işletilmesi

Eğitim aile sağlığı merkezinin fiziki şartları ve teknik donanımı

Çalışma saatleri, izin ve denetim

Tetkik ve tahlil işlemleri

Sıramatik

Her gün ASM’nize yüzlerce hasta geliyor. Bazen uzun kuyruklar oluşuyor. Bu kalabalıkların doğru şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Hastaların TCKN numarasının alınması, kayıtlı olduğu Aile Hekimine sıra verilmesi, kayıtlı değilse veya kendi doktoruna, kurum dışındaysa farklı bir Aile Hekimine sıra verilmesi gerekiyor. Öbür taraftan siz Aile Hekiminin de ekranından sıradaki hastaları, hangisinin randevulu geldiğini görebilmesi ve bir sonraki hastayı kapı üzerindeki ekran vasıtası ile içeri çağırabilmesi gerekiyor. İşte bunun için DoktorJet’te sıramatik özelliğini en sade ve temiz deneyimle size sunuyoruz.

Bilgisayarım kapalıyken hemşirem AHBS’yi kullanamıyor!

Hemşirelerinizin yerine getirdiği bir çok görev var. Aşıların yapılması, izlemlerin takibi ve girilmesi, hastaların bilgilendirilmesi, vs. Bu görevleri yerine getirmeleri için hemşirenize özel yetkiler ile AHBS kullanıcıları oluşturursunuz. Ancak bu noktada şöyle bir problemle karşılaşmanız olasıdır; sizin bilgisayarınız kapalıyken, hemşire AHBS’yi kullanamaz. Çünkü, hemşirenizin kullandığı AHBS’nin çalışması için, sizin AHBS’nizin verilerine ihtiyacı vardır.

Eski Usül

Klasik AHBS’lerde, AHBS programının çalışması için gerekli olan veritabanı sizin bilgisayarınızın hafızasında bulunur. Hemşire bilgisayarına kurduğunuz AHBS’nin, sizin bilgisayarınızda bulunan verilere ulaşabilmesi için sizin bilgisayarınızın çalışır halde olması gerekmektedir. Bu, siz ASM’de yokken hemşire’ninAHBS’yi kullanamaması anlamına gelmektedir. Bu durumda, ya bilgsayarınızın ve AHBS’nizin şifresini hemşirenize vermeniz gerekir, ya da hemşirenizin işlerini sadece siz ASM’deyken halletmesi gerekir.

Yeni İmkanlar

DoktorJet web tabanlıdır. Verilerinizi yüksek güvenlikli sunucularda tutar. Böylece istediğiniz her an hemşireniz, sizin bilgisayarınız açık olmasa bile kendi yetkileri dahilinde AHBS’yi kullanabilir. Bölyece daha daha esnek çalışabilir, daha özgür hissedebilirsiniz.

DoktorJet’e Çok Avantajlı Fiyata Sahip Olmak için Son Günler

Hasta Ziyaretine Çıktım, Laptop taşımadan AHBS’me nasıl erişebilirim?

Cep Telefonundan AHBS

Klasik AHBS’ler bilgisayarlara kurulmaktadır. Dolayısıyla AHBS’nizi kullanmak için bilgisayarınıza bağımlısınızdır. DoktorJet, web tabanlıdır. Evdeki bilgisayarınızdan, ASM’deki laptopunuzdan, tabletinizden veya cep telefonundan AHBS ‘nize erişebilirsiniz.

Yapabileceğiniz İşlemler

Elbette, AHBS kullanarak yaptığınız en önemli işlerden bir tanesi reçete yazmaktır. Bunun için de E-imza gereklidir. Cep telefonu ve tablette e-imza kurma ve kullanmanın zorlukları vardır ancak, evde sağlık uygulamalarında veya ASM dışında gittiğiniz diğer görevlerde cep telefonunuzdan rahatlıkla DoktorJet’e erişebilir; evde sağlık, bebek, çocuk, 15/49, gebelik, lohusa, obzite, okul taraması ve otizm gibi tüm izlem işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hasta ve muayene bilgilerinize ulaşabilirsiniz, randevu verebilirsiniz. Haftasonu evde otururken AHBS’nizdeki ajandanıza ve çalışma cetvelinize bakabilirsiniz. Kısace e-imza gerektirmeyen tüm işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Statik IP Zorunluluğu Yok

Ayrıca, aile hekimlerinin statik IP numarası bildirme zorunluluğu vardır. Klasik AHBS’leri kullanan aile hekimlerinin ASM’leirne statik IP alması ve bu numarayı bakanlığa bildirmeleri gerekli iken, DoktorJet kullananlar için standart olarak DoktorJet’in web sitesinde bildirilecek olan tek bir IP numarasının bildirilmesi yeterlidir. (Yani tüm DoktorJet kullanıcıları aynı IP numarasını bildirecektir.) Böylece farklı cihazlardan veya farklı internet bağlantılarını kullanarak, IP kısıtlamasına takılmadan DoktorJet AHBS’yi kullanabilirsiniz.

Bilgisayarım bozulursa veya çalınırsa hasta verilerime ne olacak?

AHBS’nizin bünyesinde size kayıtlı hastaların, yaptığınız muayenelerin, izlemlerin, aşıların ve diğer bir takım işlemlere ilişkin veriler bulunur. Bu verilerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı talep etmektedir. AHBS yazılımları da gerekli verileri Sağlık Bakanlığı’na göndermektedir.

Klasik AHBS’ler

Klasik AHBS’lerde verileriniz bilgisayarınızda tutulmakta, Bakanlık ile veri transferi doğrudan sizin bilgisayarınız ile bakanlık sunucuları arasında olmaktadır. Yani bilgisayarınız bir sunucu gibi görev yapmaktadır. (Sunucu; basit olarak internette yayın yapan bilgisayar anlamına gelmektedir) Ancak, sunucu dediğimiz türden bilgisayarlar yüksek güvenlikli ve yedekli çalışan, veri güvenliğini ve performansını belli standartlarda garanti eden yapılardır. Bir kişisel bilgisayardan böyle bir görev beklemek haksızlık olur. Zira bilgisayarınız bozulabilir, sistemi çökebilir, kaybolabilir, çalınabilir. Bu, verilerinizi kaybetmeniz, hatta Sağlık Bakanlığına ulaşmayan veriniz var ise, bakanlığa hesap vermeniz anlamına gelebilir.

DoktorJet’te AHBS Verileri

DoktorJet, web tabanlıdır. AHBS verileri kişisel bilgisayarınızda tutmaz. Verileriniz sizin adınıza ayrılmış, yüksek güvenlikli sunucularda tutulur ve düzenli olarak yedeklenir. Sağlık Bakanlığı ile olan veri iletişimi ise tamamen Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu standartlara ve prosedürlere uygun olarak yapılır. Zira DoktorJet AHBS, Sağlık Bakanlığı tarafından uygunluk verilen Green Global Bilişim A.Ş. tarafından hayata geçirilmiştir ve işletilmektedir.

DoktorJet‘e her an farklı bir cihazdan erişebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir bilgisayar aldığınızda veya bilgisayarınıza bir şey olduğunda verilerinizin güvenliği için veya AHBS’yi tekrar kurmak için endişelenmeniz gerekmez.

Bilgisayarıma format atılacak, AHBS kurulumunu nasıl yapacağım?

AHBS Kurulum İşlemi (Klasik AHBS’ler)

Aile hakimi bilgi sistemleri (AHBS) genelde kurulum gerektiren paket programlar olarak satılmaktadırlar. Bu programları kurabilmek ve kullanabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmektedir;

1- AHBS üreten yazılımcı firmaya 1 yıllık lisans ücreti ödenir
2- Yazılımcı firma ile iletişime geçilir
3- Yazılımcı firma AHBS’nin kurulumu için bilgisayarınıza bağlanmak ister. Bunun için sizin Teamwiever gibi bir uzaktan erişim programı kurmanızı talep eder.
4- Uzaktan erişim programı kurulu ve yazılımcı firmaya bu program üzerinden bilgisayarınıza erişim ve kontrol yetkisi verilir.
5- Yazılımcı firma bilgisayarınıza bağlanarak bir veritabanı programı kurulumu yapar (veriler sizin bilgisayarınızda tutulacağı için)
6- Ardından AHBS programını kurar, veritabanı ve ahbs ayarlamalarını yapar

Eğer bilgisayarınıza format atmak isterseniz veya yeni bir bilgisayar aldıysanız AHBS kurulum işlemine işlemlere ilave olarak öncesinde verilerinizin yedeklemesi yapılır gerekli kurulumlar yukarıdaki sıraya göre tekrar edilerek eski verileriniz tekrar yüklenir.

DoktorJet AHBS

Bu uzun süreç ilgili AHBS’nin paket program olması ile ilgilidir ancak geçmişten günümüze bilgisayar programları değişim ve gelişim göstermiştir. Bu değişimlerden bir tanesi de kurulum gerektiren paket programlardan, kurulum gerektirmeyen web tabanlı programlara geçiş olmuştur. İnternet kullanımının artması bu değişimi hızlandırmıştır.

AHBS’ler de bu trende uygun olarak şu ana kadar paket program olarak üretilmişlerdir ve kurulum gerektirmişlerdir. Ancak değişen teknolojik imkanlar ve kanuni hükümler web tabanlı AHBS’lerin önünü açmıştır. DoktorJet web tabanlı altyapısı ile bir çok yeniliği ve kolaylığı beraberinde getirmektedir.

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi nedir?


EBYS Nedir?

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurumun yazışmalarının, belge ve bilgi alışverişlerinin  elektronik ortam üzerinden yapılmasını sağlayan ve fiziksel kaynak ihtiyaçlarını (kağıt, yazıcı, toner, posta, iş gücü vb) ortadan kaldıran bir sistemdir. Birinci basamak sağlık hizmeti veren birimler de yapılan yazışmalarını kayıt altında tutmak ve arşivlemek zorunda olduğu için yayınlanan yönerge ile Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçişleri sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine yönergesine buradan ulaşabilirsiniz. AHBS Kullanımı için de gereklidir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tabanlı olarak internet üzerinden veya bilgisayara kurulan yazılım ile kullanılabilmektedir. Ayrıca ios ve android işletim sistemleri için geliştirilmiş uygulamalar üzerinden de kullanılabilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili Faydalı linkler;

Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi yardım dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi yardım videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Aile Hekimlerinin İhtiyaç Listesi

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur. Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Buna göre aile hekimleri ihtiyaç listesi aşağıdaki gibidir;

a) Steteskop.
b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy).
c) Otoskop.
ç) Oftalmoskop.
d) Termometre.
e) Işık kaynağı.
f) Dil basacağı.
g) Paravan, perde ve benzerleri.
ğ) Muayene masası.
h) Refleks çekici.
ı) Mezura.
i) Fetal el doppleri.
j) Aşı nakil kabı.
k) Snellen eşeli.
l) Diapozon seti.
m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy).
n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy).
o) Pansuman seti.
ö) Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri.
p) Keskin atık kabı.
r) Acil seti;

Acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur.
1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),
2) Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy),
3) Oksijen hortumu ve maskeleri,
4) Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için),
5) Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),
6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet),
7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).

s) Defibrilatör.
ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir).
t) Seyyar lamba.
u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için).
ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.).
v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu.
y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.).
z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti.
aa) İlâç ve malzeme dolabı.
bb) Sterilizatör.
cc) EKG cihazı.
çç) Tromel.
dd) Glikometre.
ee) Tekerlekli sandalye.
ff) Nebülizatör.
gg) Santrifüj cihazı.
ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı.
hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set).
ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.
ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.
jj) Aspiratör.
kk) Spirometre veya Peakflowmeter

Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

Buna ek olarak aile hekimliği birimlerinin gruplandırma kriterlerine göre farklı fiziki gereklilikler olabilmektedir. Sağlık Bakanlığının aile hekimliği birimlerinin gruplandırma kriterleri ile ilgili yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm aile hekimlerinin AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) kullanması gerektiği yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre AHBS’ler de aile hekimleri ihtiyaç listesi içerisindedir. Daha fazla bilgi için DoktorJet AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemine buradan ulaşabilirsiniz

AHBS Nedir? (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi)

AHBS Nedir?

AHBS (yani Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) nedir? Birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli yazılımdır. AHBS, kullanılması zorunlu olup uygulamanın temin edilmesi aile hekimi sorumluluğuna bırakılmıştır. Aile hekimleri uygulama ile bakanlığa gönderilmesi gereken zorunlu verilerin merkezi veri tabanına istenilen standartta kayıpsız olarak gönderebilmekte, takip etmek zorunda oldukları kesin kayıtlı nüfuslarına kolaylıkla erişebilmekte ve izlemlerini yapabilmektedir. DoktorJet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiye buradan, Aile Hekimliği uygulama yönetmeliğine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Zorunlu İzlemler

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi zorunlu izlemlerin takip edilmesine ve bakanlığa veri gönderilmesine olanak sağlar. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, izlemi gelen hastaların bilgilerini  gösterir. Dilerseniz hastalarınıza SMS bildirimi gönderebilirsiniz ve hastalarınızı izlemler için aile sağlığı merkezine devet edebilirsiniz. İzlemler için performans itirazı yapılırken de Aile Hekimliği Bilgi Sistemi çıktılarını kullanabilirsiniz. Zorunlu izlemler hakkında daha fazla bilgi ve aile hekimliği uygulaması performans itiraz formları için DoktorJet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi izlemler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Seçerken

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ancak bakanlık tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından sağlanabilmektedir. Diğer taraftan, yazılım firmaları bu akreditasyon için gerekli güvenlik ve kalite belgeleri temin etmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen Aktif AHBS Firmaları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Web Tabanlı AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi

Aile hekimliği uygulaması başladığı yıllarda birçok AHBS paket program olarak (yani bilgisayarınıza kurulan programlar) tasarlandı. Geçen zamanda internet ve bilgisayar dünyasında bir çok gelişme yaşandı. Bu gelişmeler ile bir kurulum yapmadan sadece bir web tarayıcı ile AHBS kullanabilirsiniz. Bu sayede bilgisayarınız bozulursa, çalınırsa veya kaybolursa (umarız böyle bir şey olmaz) tüm verileriniz güvende kalır. Daha fazla bilgi için DoktorJet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Nesil Bir AHBS

DoktorJet kullanabilmek için bilgisayarınıza bir dizi program yüklemek ve ayarlamalarını yapmak zorunda değilsiniz. DoktorJet, web tabanlıdır ve ihtiyacınız olan tek şey bir web tarayıcısıdır.

AHBS kurulumu için Teamviewer gibi uzaktan bağlantı programları ile destek almak veri güvenliğinizi riske atar. DoktorJet, bilgisayarınıza Teamviewer gibi programlar ile bağlanmaz, çünkü kurulum gerektirmez.

DokorJet, verilerinizi sizin adınıza ayrılmış en güvenli sunucularda saklar. Verilerinize sadece siz ve gerekli kısmına Sağlık Bakanlığı erişebilir. Ayrıca bu süreç yönetmelikler ve kanunlar tarafından güvence altına alınmıştır.

DoktorJet’e Çok Avantajlı Fiyata Sahip Olmak için Son Günler